donatie

Algemene voorwaarden website Stichting Social Film

Deze website is eigendom van de Stichting Social Film. Door het gebruik van deze website stem je als Gebruiker in met onderstaande Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website van de Stichting Social Film.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Stichting Social Film is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Social Film. Als Gebruiker van de website, en de daar vindbare informatie, vrijwaar je Stichting Social Film bovendien van elke vorm van schade aan derden gerelateerd aan enige handeling van jou als Gebruiker gedaan ten (beweerd) gevolge van het gebruik. Stichting Social Film is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur en /of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Privacy en cookies

Door het gebruik van onze website aanvaard je onze cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies kun je ons Privacy-statement – Stichting Social Film raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Stichting Social Film is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacy Statement, inclusief de daarbij horende cookie-bepalingen, zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Stichting Social Film. Gebruiker mag kopieën maken voor eigen gebruik van de informatie en afbeeldingen bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Hierbij dient te allen tijde de bron vermeld te worden. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Stichting Social Film in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Stichting Social Film en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Social Film.

DONATIES

1.   Donaties komen volledig ten goede aan Stichting Social Film. Restitutie is niet mogelijk. 

2.   Stichting Social Film is vrij in het bestemmen van de donaties. Aan de donatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Social Film is onafhankelijk en als donateur heb je geen redactionele of productionele invloed op (de producties of projecten van) stichting Social Film.

3.   Je kunt alleen een donatie doen als je ouder bent dan 18 jaar of, als je jonger bent,  wanneer je toestemming hebt van je ouders/voogd. Met je donatie garandeer je dat je aan deze leeftijdsgrens voldoet of dat je toestemming hebt verkregen.

4.   Je garandeert en erkent dat de gegevens die je bij de donatie opgeeft, correct zijn.

5.   Met een donatie garandeer je aan stichting Social Film dat je bevoegd bent om een donatie te doen en dat je, voor zover nodig, instemming hebt van je partner conform artikel 1:88 lid 1 BW (als er sprake is van een bovenmatige donatie).

6.   Als je er voor kiest om stichting Social Film te machtigen om structureel een vast bedrag als donatie van je bankrekening af te schrijven, dan gebeurt dit voor onbepaalde tijd tot aan het moment van opzegging.

7.   Je kunt een structurele donatie opzeggen met inachtneming van een termijn van één (1) maand.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Stichting Social Film aan het overblijvende gedeelte gebonden.

Diversen

Stichting Social Film behoudt het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.


Vestigingsadres, registratie  
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 83369104 
Stichting Social Film
Spoorlaan 21K
5038 CB Tilburg